010-4401155 info@runningmates.com

Algemene voorwaarden

b

Deze algemene voorwaarden kunnen door RunningMates worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen.

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Opdrachtnemer: RunningMates 

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer 

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, vechtsporttraining, wandelen, fietsen, zwemmen, boksen en diverse kracht en conditietrainingen. 

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een mondelinge overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst of een getekende offerte 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RunningMates, en een opdrachtgever waarop RunningMates deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RunningMates, voor de uitvoering waarvan door RunningMates en derden dienen te worden betrokken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van RunningMates en zijn directie. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RunningMates en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. Indien RunningMates niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RunningMates in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van RunningMates zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. RunningMates kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RunningMates daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RunningMates anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RunningMates niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. RunningMates is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst RunningMates ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van RunningMates kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, RunningMates op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RunningMates de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

3. Indien RunningMates tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is RunningMates gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is RunningMates gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RunningMates vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RunningMates op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5: Overdracht 

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RunningMates, zal RunningMates in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RunningMates extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De 

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RunningMates anders aangeeft. 

Artikel 6: Overmacht 

1. RunningMates is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RunningMates geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RunningMates niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RunningMates of van derden daaronder begrepen. RunningMates heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RunningMates zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. RunningMates kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zoveel RunningMates ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RunningMates gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 

Artikel 7: Tarieven 

1. RunningMates stelt haar personal training tarief vast volgens een uur tarief. Dit tarief staat vermeld op internet. De overige tarieven zijn beschikbaar op aanvraag. In alle tarieven van RunningMates zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. De tarieven zijn exclusief BTW. 

2. RunningMates mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag RunningMates de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet. 

3. RunningMates zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij tot twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren. 

Artikel 8: Betaling en incassokosten 

1. Betaling doormiddel van factuur of contant dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RunningMates aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RunningMates aangegeven. RunningMates is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal RunningMates gerechtelijke stappen ondernemen. 

3. Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 28 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft RunningMates, zonder enige ingebrekestelling, het recht Opdrachtgever van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van RunningMates op Opdrachtgever worden op dat moment terstond opeisbaar. 

4. RunningMates heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. RunningMates kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RunningMates kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RunningMates verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

6. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement raakt; in surseance van betaling geraakt; onder curatele wordt gesteld; ofwel indien ter zijner laste enige vorm van beslag wordt gelegd; of wanneer hij overlijdt; of in liquidatie treedt; of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf; of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; kan RunningMates de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever en/of enig door de Opdrachtgever aan RunningMates verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen. 

Artikel 9: Afspraken 

1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch of digitaal moeten worden gemeld aan RunningMates. 

2. Indien de annulering korter dan 24 uur plaats vindt worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. 

4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. RunningMates kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of overige medische aandoeningen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van RunningMates van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. RunningMates verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. 

2. RunningMates heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan RunningMates niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. 

3. Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten en/of diensten kan RunningMates, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RunningMates, niet aansprakelijk worden gesteld. 

4. RunningMates is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade. 

5. RunningMates is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan RunningMates toerekenbare opzet of grove schuld. 

Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door RunningMates geleverde producten en/of diensten, is RunningMates niet aansprakelijk. 

Artikel 11: Vrijwaring 

1. De Opdrachtgever vrijwaart RunningMates voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RunningMates toerekenbaar is. 

2. Indien RunningMates uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden RunningMates zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RunningMates, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RunningMates en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RunningMates partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van RunningMates is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RunningMates het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met RunningMates. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Artikel 14: Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.